• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXI Sesja Rady Gminy Babice

1 marca 2012

2 marca 2012r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Babice.
2.  Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Babice.
3.  Przyjęcie protokołów z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy Babice.
4.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2012r.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1009K – ul. K. Wojtyły w Mętkowie”.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działek będących własnością Gminy Babice o numerach: 1216/4 o pow. 0.0149 ha, 1216/5 o pow. 0.0040 ha oraz działki nr 1216/6 o pow. 0.0655 ha, na poprawę zagospodarowania działek: 1221, 1222, 1223 położonych w obrębie Rozkochów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1362/1 o powierzchni 0.6440 ha oraz działki 1360/2 o powierzchni 0,2799 ha położonych w obrębie Mętków, wpisanych do KR1C/00058971/0.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1131/1, będącej własnością Gminy Babice, w użytkowaniu wieczystym Kółka Rolniczego w Babicach.
15. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Alwerni za 2011r.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
17. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.