• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XV Sesja Rady Gminy

26 października 2011
W dniu 4  listopada  2011r. od godz. 9:00  w  Urzędzie Gminy  w Babicach (sala konferencyjna  p. 111) odbędzie się  XV Sesja Rady Gminy Babice.
W trakcie sesji zostaną rozpatrzone projekty uchwał w sprawach:

1. Zmian w uchwale  budżetowej  Rady Gminy Babice na  2011r.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
3. Wysokości stawek podatków od nieruchomości.
4. Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
5. Określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
6. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie  Gminy Babice na rok 2012.
7. Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Babice.
8. Ustalenia programu współpracy Gminy Babice z organizacjami  pozarządowymi i innymi  podmiotami na rok 2012.
9. Nadania nazwy ulicy.
10. Wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności działek: nr 48/3 i nr 48/4 położonych w obrębie Mętków na poprawę  zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
   
W trakcie sesji zostanie także przekazana:

11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych składanych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz informacja o oświadczeniach majątkowych radnych stan na 31 grudnia 2010r.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  między sesyjnym.
15. Informacja Wójta  Gminy Babice z działalności za ostatni okres.