• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konsultacje Społeczne - Ramowa Dyrektywa Wodna w Polsce

20 października 2011
Polska, jako państwo należące do Unii Europejskiej, zaimplementowała do swojego prawa wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wyznaczającej wszystkim krajom członkowskim jednolite zasady zrównoważonego gospodarowania wodami.
     Polska, jako państwo należące do Unii Europejskiej, zaimplementowała do swojego prawa wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wyznaczającej wszystkim krajom członkowskim jednolite zasady zrównoważonego gospodarowania wodami. Konsekwentne wdrażanie RDW w Polsce powinno pozwolić na osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Aby osiągnąć ten cel, należy dobrze zaplanować działania zmierzające do poprawy stanu środowiska wodnego. Do najważniejszych narzędzi polskiej polityki wodnej zalicza się Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (PGW).
     Opracowane podczas I cyklu planistycznego dokumenty zostały skonsultowane na szeroką skalę ze społeczeństwem. W rezultacie, dzięki udziałowi społecznemu, wypracowano ostateczną wersję planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, uzyskały moc prawną. Realizowanie przewidzianych w nich działań ma przybliżać Polskę do osiągnięcia głównego celu RDW – dobrego stanu wód.
     Aby działania przebiegały zgodnie z zamierzeniami, dokumenty planistyczne powinny być weryfikowane i uaktualniane. Dlatego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, Polska rozpoczęła już prace nad ich aktualizacją. Pierwszym etapem tego procesu jest opracowanie nowego harmonogramu i programu prac. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, opracowujący powyższe dokumenty planistyczne w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym ds. środowiska, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w kształtowaniu ostatecznej wersji dokumentów.
     Przez 6 miesięcy, od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r., każdy zainteresowany może wnosić uwagi i opinie do dokumentów.

Więcej informacji TUTAJ