• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Deratyzacja na terenie Gminy Babice

20 października 2011
Zarządzenie Nr 176/2011 Wójta Gminy Babice z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice.
Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2008 r.,  Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie jesiennym, tj. od dnia 24 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

§ 2
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.
I. Do odszczurzania należy stosować preparaty zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych- Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn. zm.).
II. Właściciele nieruchomości, bądź uprawnione w tym zakresie firmy powinny uzyskać karty charakterystyki zastosowanych preparatów.
III. Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
IV. W dniu 24 października 2011 r. wyłożyć preparaty zgodnie z ich instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.  Preparaty pozostawić do dnia 24 listopada 2011 r. uzupełniając ilość w miarę spożywania przez gryzonie.
V. Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.
VI. W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały zastosowane i na bieżąco  usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
VII. Zabiegi deratyzacji i oczyszczania pomieszczeń z padłych zwierząt przeprowadzać w odzieży ochronnej, wynikającej ze spodziewanych zagrożeń dla zdrowia ludzi, stosownie do zapisów zawartych w kartach charakterystyki poszczególnych preparatów.
VIII. Nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
IX. W dniu 25 listopada 2011 r. zebrać pozostałości trutki i następnie przekazać je do utylizacji uprawnionym do tego celu zakładom.
X. Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni, ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Babice.

WÓJT GMINY BABICE