• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nabór na wolne stanowisko pracy

6 października 2011
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą w CHRZANOWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą w CHRZANOWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA LGD w CHRZANOWIE.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: etat
Termin składania ofert do dnia: do 18 października 2011 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office),
f) doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie na stanowisku kierowniczym (min. 1 rok),
b) znajomość języka angielskiego lub innego języka unijnego
c) prawo jazdy kat. B,
d) znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,
e) znajomość aspektów formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych,
f) odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
g) zdolności organizacyjne,
h) komunikatywność,
i) wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownik Biura:
1)    Kierowanie zespołem pracowników biura
2)    Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura LGD
3)    Wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd LGD oraz bieżący kontakt z zarządem LGD
4)    Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji organów LGD
5)    Uczestnictwo i reprezentowanie LGD w spotkaniach dotyczących rozwoju regionu oraz    współpracy regionalnej
6)    Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz  innych  spotkań, konferencji itp. organizowanych przez stowarzyszenie
7)    Nadzór nad przebiegiem realizacji LSR we wszystkich jej fazach
8)    Nadzór nad harmonogramem działań oraz  naborów, całością dokumentacji naborowych i aplikacyjnych
9)    Udzielanie wsparcia doradczego beneficjentom działań osi 3 i 4
10)    Udzielanie informacji, planowanie i organizowanie spotkań z beneficjentami
11)    Przygotowanie pod względem merytorycznym wniosków o płatność
12)    Nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych związanych z realizacją LSR
13)    Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do innych programów i funduszy
14)    Przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
15)    Sumienne  wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata,
4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata (ukończone   kursy, szkolenia itp.),
5) referencje
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
7) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8) w przypadku osób, które zmieniły nazwisko i może wystąpić rozbieżność w dokumentacji składanej do naboru prosimy o dołączanie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w zmianę.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne (wraz z załącznikami) należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dot. naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” osobiście w godz. od 9:00 do 15:30 w biurze LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  
ul. Focha 3 , 32-500 Chrzanów  lub za pośrednictwem poczty na adres: LGD „ Partnerstwo na Jurze”,  
ul. Focha 3 , 32-500 Chrzanów  (liczy się data wpływu do LGD) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2011.

6. Inne informacje:
Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Telefon kontaktowy: (0-32) 720 65 01
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej kandydata powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). i własnoręcznie podpisane.

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania w Chrzanowie