• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Mój wiersz dla Jana Pawła II"

15 marca 2011
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach organizuje konkurs z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II pt: "Mój wiersz dla Jana Pawła II"
Regulamin konkursu poetyckiego
„Mój wiersz dla Jana Pawła II”

     Cel konkursu:
- ukazanie w poetyckiej formie kim była dla nas postać Jana Pawła II,
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej,
- popularyzowanie współczesnej poezji,

     Przepisy ogólne
1. Konkurs zorganizowany jest z okazji Beatyfikacji Jana Pawła, która odbędzie się w maju 2011 roku. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach.
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Babice.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – do 18 roku życia włącznie
Grupa II – od 19 roku życia i wyżej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez GOKiS Babice.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

     Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić 1wiersz, napisany dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
3. Jeden utwór w dwóch egzemplarzach, należy nadsyłać wyłącznie w wydruku komputerowym formatu A-4.
4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, proszę podać również wiek oraz nr tel. kontaktowego.
Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „Mój wiersz dla Jana Pawła II” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
7. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem na adres siedziby organizatora: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice
     Terminarz
1. Konkurs trwa od 21 marca 2011r. do 18 kwietnia 2011r.
2. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 26 kwietnia 2011 r.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do 26 kwietnia 2011 roku na stronie internetowe WWW.babice.pl
7. O uroczystym wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani osobiście.

     Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

Kontakt:
GOKiS Babice
Ul. Krakowska 47,
32-551 Babice
Tel. /32/ 6134094
Mail:  gokis@babice.pl