• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

L Sesja Rady i obchody XX-lecia Samorządu w Gminie Babice

4 października 2010

W dniu 01 października 2010 r. w pięknej scenerii Dworu z Drogini zlokalizowanego na terenie Muzeum-Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie odbyła się L Sesja Rady Gminy Babice.

     W dniu 01 października 2010 r. w pięknej scenerii Dworu z Drogini zlokalizowanego na terenie Muzeum-Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie odbyła się L Sesja Rady Gminy Babice. Tematem obrad sesji roboczej było m.in.: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2010 r., udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa DW nr 780 w m. Babice w zakresie budowy chodnika na długości około 450 mb”, uchwalenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Babice na lata 2011-2015, zmiana uchwały Nr XLIII/358/2010 dotyczącej przekształcenia zakładów budżetowych – Przedszkola w jednostki budżetowe, zawarcie porozumienia z Powiatem Chrzanowskim w celu przejęcia realizacji zadania publicznego o zasięgu ponadgminnym w zakresie organizowania i prowadzenia specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w latach 2011-2013, wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 1119/1 położonej w obrębie Babice w trybie  przetargu, odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babice służebnością przejazdu i przechodu.
     O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta część sesji poświęcona XX rocznicy Samorządu. 8 marca 1990 r. jest bowiem ważną datą w historii Polski, która zapoczątkowała swoistą rewolucję funkcjonowania Państwa poprzez uchwalenie pierwszej ustawy dotyczącej samorządu terytorialnego. Za datę powstania samorządu uznaje się 27 maja 1990 r. Tego dnia przeprowadzono pierwsze wolne wybory do władz lokalnych od okresu II Rzeczypospolitej. Wśród przybyłych na uroczystość gości byli: wójtowie, radni i sołtysi, którzy działali dla dobra Gminy Babice na przestrzeni 20 lat. Pani Halina Sędzielarz – Przewodnicząca Rady Gminy Babice odczytała krótką historię związaną z tym wydarzeniem oraz nazwiska wszystkich wójtów, radnych i sołtysów. Każdy z nich otrzymał podziękowanie, pamiątkowe wydawnictwo przygotowane na tę uroczystość oraz medal. Natomiast radni, których kadencja właśnie dobiega końca, za pracę włożoną w na rzecz społeczności lokalnej, dodatkowo otrzymali upominek książkowy Zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych samorządowców. Medale i dyplomy dla nich przekazano na ręce przybyłych członków rodzin. Pan Roman Warchoł – Wójt Gminy Babice zaznaczył: <<z perspektywy czasu można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji, reaktywacja samorządu terytorialnego jest jedną z najlepiej przeprowadzonych reform okresu transformacji i jedną z najwłaściwszych decyzji władz politycznych po roku 1989>>. Następnie złożył podziękowania wszystkim samorządowcom: <<Ogromny szacunek należy się wszystkim moim poprzednikom, byłym Wójtom. Chylę czoła przed Radnymi i Sołtysami wszystkich kadencji. Przez te minione lata tworzyliście samorządową, gospodarczą i społeczną rzeczywistość naszej Gminy. Dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna, za oddaną pracę, za zaangażowanie społeczne i cenne inicjatywy>>. W dalszej części obchodów rocznicy powstania samorządu głos oddano gościom, wśród których byli m.in. Pan Janusz Szczęśniak – Starosta Chrzanowski, Pan Jan Rychlik – Burmistrz Alwerni oraz Pan Henryk Kędziora – Przewodniczący Rady Miejskiej Alwerni.