• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

26 maja 2010

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Babice niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, informujemy mieszkańców o zasadach udzielania pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych.

     W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Babice niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, informujemy mieszkańców o zasadach udzielania pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych.
     Pomoc adresowana jest do rodzin lub osób, które poniosły straty wyłącznie w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
     Pomoc nie jest adresowana dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty na przykład w gospodarstwach rolniczych, budynkach gospodarczych, garażach, zniszczeniu uległ samochód bądź sprzęt gospodarczy.
     Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez specjalnie do tego celu powołaną praz Wójta Komisję.
1. Kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych (włącznie z ewakuacją osób) nie może przekroczyć 6.000 zł
2. Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
- możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
- prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
- rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, dostęp do żywności i wody pitnej,...),
- czy w poszkodowanych rodzinach dzieci będą mogły podjąć lub kontynuować naukę,
- czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nie objętych ubezpieczeniem.
     Zasiłek przeznaczony jest na pierwszą pomoc po wystąpieniu zdarzenia, w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek nie może być traktowany jako forma odszkodowania czy refundacji za straty poniesione w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wysokość zasiłku uzależniona jest od możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane własne środki.
     Informację opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będącego dysponentem środków finansowych.
     W chwili obecnej brak jest informacji na temat zasad pomocy dla osób, które zostały poszkodowane w zakresie gospodarstw rolniczych.

     Jolanta Radecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej