• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konferencja aktywizująca bezrobotnych w Zagórzu.

30 marca 2010

W dniu wczorajszym o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu odbyła się konferencja promująca projekt ,,Aktywizacja społeczno -  zawodowa w Gminie Babice” . . .

     W dniu wczorajszym o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu odbyła się konferencja promująca projekt ,,Aktywizacja społeczno -  zawodowa w Gminie Babice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Babice Roman Warchoł, Przewodnicząca Rady Gminy Babice Halina Sędzielarz, Radni Rady Gminy Babice z Zagórza, sołtysi okolicznych sołectw, Strażacy z Zagórza, Dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzu Anna Gucik, Dyrektor Przedszkola w Zagórzu Beata Rusek, a także przedstawiciele Klubu Sportowego i Stowarzyszenia z Zagórza. Nie zabrakło również podopiecznych babickiego OPS–u jak i jego pracowników, którzy koordynują wdrażanie projektu.
     Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Wójt Gminy Babice Roman Warchoł. Następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Radecka przedstawiła zebranym działalność OPS-u w oparciu o diagnozę pomocy społecznej w latach 1991-2006r. i wskazała na zrealizowane zadania własne i zlecone gminy w tym zakresie. Po tych wystąpieniach głos zabierali pracownicy babickiego OPS – u. Katarzyna Augustynek przedstawiła działania podejmowane przez Ośrodek w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr XLI/348/2009 Rada Gminy Babice przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2011 w konsekwencji czego został utworzony Punkt Konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i socjologicznego. Punkt ma swoją siedzibę w pokoju nr 206 w budynku Urzędu Gminy Babice przy ul. Krakowskiej 56.  Jest czynny w dniach: środa 7.30-9.30 i czwartek 15.30-17.30. W połowie kwietnia planowane jest przeniesienie punktu do budynku przy ul. Krakowskiej 47. Pomieszczenie to zostało udostępnione przez Wójta Gminy Babice. W najbliższym czasie Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach planuje także powołać Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy.
     W dalszej części spotkania wystąpiła Agata Pałka, która przybliżyła cele realizowanego projektu pt. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Babice”. Jego głównym celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia zawodowego i społecznego. Zakłada wzrost przynależności i tożsamości a co za tym idzie wzrost kompetencji i szans na znalezienie pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 163.109,06 złotych (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 119.274,32 zł, ze środków budżetu państwa - 21.048,40 zł oraz wkładu własnego w kwocie 22.786,34zł). Konferencję zakończyła dyskusja, której celem było poznanie oczekiwań mieszkańców odnośnie efektów realizowanego projektu.