• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego

24 marca 2010

Marszałek Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom o przekazywaniu zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów . . .

     Marszałek Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom o przekazywaniu zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych za rok 2009 . Termin ten upływa z dniem 31 marca 2010 r.

     W związku z powyższym prosimy o  przedłożenie ww. dokumentów w trybie pilnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w formie, układzie i technice określanej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywanie zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686).

     Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która nałożyła na Marszałka Województwa kolejne obowiązki, m. in.:
• Nakładanie kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł, w drodze decyzji, na posiadaczy lub transportujących odpady, którzy nie wywiązują się z obowiązku: ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub wykonują ten obowiązek nieterminowo bądź niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
• Weryfikację danych zawartych w zbiorczych zestawieniach danych.
• Wzywanie w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jeśli z weryfikacji wynika, że dane w nim zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym.
     Ponadto od 2011 r. terminem składania przedmiotowych dokumentów będzie 15 marca.


Miejsce składania dokumentów:
• Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
• Dokumenty można złożyć osobiście:
Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wielicka 72 A, Kraków, IV piętro, pokój 421
tel.: (12) 63 03 140


Formularze do pobrania:
www.malopolskie.pl/odpady