• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nieruchomości gruntowe do dzierżawy - sprawdź

4 marca 2010

Wójt Gminy Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu Babice i obrębu Zagórze, stanowiącej mienie komunalne Gminy Babice.

     Wójt Gminy Babice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu Babice i obrębu Zagórze, stanowiącej mienie komunalne Gminy Babice. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Babicach

     1 . Kompleks stanowiący działki : 1110/15 o pow. około 30,00ha ( RIIIb-2.5468, RIVa - 1.0918 ha, RIVb-11.3802 ha, RV-13.6073 ha, RVI-0.6909 ha, PsV-0.8415 ha ) oraz nr 1109 opow. 0.4105 ha  ( RV) – KW 28525
     Wywoławcza wysokość czynszu wynosi : 12 065zł
     Minimalna wysokość postąpienia : 200zł
     Wadium : 2410,00zł
     2 . działka  1153/2 o pow.2.2998 ha ( Ps IV -1.9837 ha, Ps VI-0.3161 ha ) – KW 28525
     Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 920,00zł
     Minimalna wysokość postąpienia : 100,00zł
     Wadium : 185,00zł
     3 . działka nr 526 o pow.4.1993 ha ( R IVa 3.9208 ha , Wp 0.2785 ha ) – KW 50868
     Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi : 1568,00zł
     Minimalna wartość postąpienia : 100,00zł
     Wadium : 313,00zł
     4 . działka nr 1113  pow . 4.2689 ha ( Ps IV 0.2320, R IVb-2.8620 ha, RV-0.1.1729 ha ) - KW 28525
     Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi : 1707,00zł
     Minimalna wysokość postąpienia : 100,00zł
     Wadium : 340,00zł
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Zagórzu
Część działki nr 1871 o pow.około 5,00ha ( RIVb ) – KR1C/00074065/4
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi : 2000,00zł
Minimalna wysokość postąpienia : 100,00zł
Wadium : 400,00zł
     Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu jest płatny rocznie w dwóch ratach : pierwsza do 15 kwietnia , druga do 15 października danego roku. Od  dnia podpisania umowy przez  osobę wyłonioną w  przetargu, do 31.12.2010 r. nie  będą pobierane żadne  opłaty .
     Czynsz dzierżawny nie obejmuje należnego podatku od nieruchomości rolnej. Przez czas trwania dzierżawy tj.9 lat  nie będzie waloryzowany. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu winna zapoznać się z projektem umowy ,  pok.115 podpisać każda stronę projektu umowy i oświadczenie, że znany jest jej stan nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
     Nieruchomości będące przedmiotem przetargu dzierżawione są na cele rolnicze.
     Dzierżawione nieruchomości nie są przeznaczone do sprzedaży po zakończeniu  umowy.
     Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2010 r. o godzinie 10.00w Urzędzie Gminy Babice
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 19 marca na kontro Urzędu Gminy nr 53 8444 0008 0010 0100 2017 0022 BS Chrzanów O/ Babice, w tytule przelewu: „przetarg – odpowiedni nr działki/działek”. lub w kasie urzędu w godz.8.00-11.30 oraz 12.30-14.30. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu przed jego otwarciem. Wadium wniesione przez osobie która wygra przetarg zwraca się po podpisaniu umowy dzierżawy.
     Umowa dzierżawy musi być zawarta w terminie 14 dni od skutecznie zakończonego przetargu .Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba  , która przetarg wygra  uchyli się od zawarcia  umowy .Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać pod nr Tel.(032 )620 11 25 wewn.51 pok.115 w Urzędzie Gminy Babice.