• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uwaga! - paszporty po nowemu

3 marca 2010

Od dnia 19 lutego 2010 r. obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące załatwiania spraw paszportowych.

     Od dnia 19 lutego 2010 r. obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące załatwiania spraw paszportowych.
     1. W razie zmiany danych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć lub numer PESEL), jego posiadacz jest obowiązany wystąpić o wymianę dokumentu niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian, tj. sporządzenia aktu małżeństwa, doręczenia decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych. W przypadku nie wystąpienia o wymianę paszportu w powyższym terminie, dokument utraci ważność po upływie 60 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
     2. Dokumenty paszportowe wydawane dzieciom w wieku do lat 5 będą ważne tylko przez 1 rok. Dziecko w tym wieku nie będzie musiało być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Jeżeli zaś rodzice wystąpią o paszport biometryczny, obecność dziecka będzie obowiązkowa.
     3. Osoby małoletnie (do ukończenia 18 roku życia) oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, nie muszą być obecne przy odbiorze dokumentu paszportowego. Odbioru dokumentu dla takiej osoby dokona rodzic lub opiekun prawny.
     4. Nie będzie już możliwości wydania dokumentu paszportowego z pominięciem właściwości miejscowej. O ten dokument należy wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu, a w razie jego braku do wojewody właściwego ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu. Osoby nigdy nie posiadające miejsca stałego pobytu w kraju winny składać wniosek paszportowy u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.
5. W sytuacjach nagłych związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, po uprzednim udokumentowaniu tego faktu, będzie można uzyskać w trybie pilnym wyłącznie paszport tymczasowy.