• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIII Sesja Rady Gminy Babice

19 lutego 2010

19.02.2010r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się Sesja Rady Gminy Babice.

      Tematyka sesji dotyczyła następujących uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Budowa obejścia drogowego gminy Babice w ciągu dróg wojewódzkich nr 780 i 781
- w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Przedszkola w jednostki budżetowe
- w sprawie aktualności ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice” oraz planów miejscowych
- w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babice
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1974/1, 1974/2, 1974/4, 1974/5, 1974/6 położonych w obrębie Olszyny, w trybie przetargu
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1214/10, 1214/12, 1214/14 położonych w obrębie Rozkochów, w trybie przetargu
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki nr 2673/11 położonej w obrębie Jankowice  dla poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej: 1239/3
- w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowanego, stanowiącego w całości przedmiot dzierżawy
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XXIV/167/2008 z dnia 12 września 2008r.  dotyczącej przystąpienia Gminy Babice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
- w sprawie podjęcia współdziałania w 2010 roku z Gminą Jaworzno w zakresie funkcjonowania i partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
- w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Rozkochowie
- w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem Chrzanowskim w celu przyjęcia realizacji zadania publicznego o zasięgu ponadgminnym w zakresie organizowania i prowadzenia specjalistycznej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym
- w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Jankowice, Rozkochów i Zagórze.
Ponadto podczas Sesji Rady Gminy Pan Mirosław Dudek – Komendant Komisariatu Policji w Alwerni przedstawił sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji za rok 2009.
Na Sesji odbyła się również debata na temat stanu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Babice.