• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

3 lutego 2010
Informacja dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że w roku 2010 kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
     Doraźna pomoc pieniężna może zostać przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym itp), opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych itp., wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (konieczność poddania się operacji ratującej życie, kradzież, pożar, klęska żywiołowa lub inne).
     Okresowa pomoc pieniężna może zostać przyznana kombatantom, na okres nie przekraczający 6 miesięcy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej, nieprzekraczającego najniższej emerytury ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
     Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią osobiście, pocztą lub też za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo stowarzyszenia kombatanckiego.
     Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące sie w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
     Własnoręcznie podpisany wniosek o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:
- prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia w jego imieniu);
- stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zawierające informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej, pomocy udzielanej wnioskodawcy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej;
- kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;
- kserokopie dowodu osobistego.
     W przypadku braku poniższych informacji w stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o załączenie niżej wymienionych dokumentów:
- Aktualne poświadczenie dochodów własnych i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (nie starsze niż sprzed 6 miesięcy): kserokopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg z konta bankowego (w przypadku osób samotnych – oświadczenie), zaświadczenie o dochodach, w przypadku dzieci uczących się zaświadczenie o kontynuacji nauki;
- dokumenty dające podstawę do ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie (stopniu niepełnosprawności), karty szpitalne, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia, zaświadczenie z Urzędu Gminy o stratach poniesionych w wyniku klęski żywiołowej, pożaru itp. bądź inne dokumenty potwierdzające zdarzenie lub trudną sytuację).
     Dodatkowe załączniki do wniosku:
- Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zrealizowanego zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatnego leczenia operacyjnego itp. powinna załączyć imienną fakturę VAT za zakupiony sprzęt (wykonaną usługę).
- Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do planowanego zakupu, odpłatnego leczenia itp. powinna załączyć fakturę Pro Forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie bądź zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zaopatrzenia lub podjęcia leczenia.

     Pomocne druki do pobrania